Ділянку автодороги Н-03 Житомир-Чернівці продовжують ремонтувати

Ділянку автодороги Н-03 Житомир-Чернівці продовжують ремонтувати

Ділян­ку авто­до­ро­ги Н-03 Жито­мир-Чер­нів­ці у с. Гумен­ці км 269 – 275, відо­му у народі як «Тещин язик», про­до­в­жу­ють ремон­ту­ва­ти капіталь­ним ремон­том.

Під­ряд­ним під­при­єм­ством ТОВ «Енер­ге­тич­но-дорож­нє будів­ни­цво» від­нов­ле­но будівель­ні робо­ти, зокре­ма: на 274 км одра­зу піс­ля міст­ка через р. Мук­ша у напрям­ку м. Кам’янець-Подільського про­во­дять­ся зем­ляні робо­ти для роз­ши­рен­ня проїз­ної части­ни додат­ко­вою сму­гою на підй­ом.

Вар­тість капіталь­но­го ремон­ту ділян­ки зазна­че­ної авто­до­ро­ги на 2019 рік скла­дає 124 281 200 гри­вень.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)